петак, 26. април 2013.

Лична карта на домот


Дом на Култура „ Јане Сандански “ Пехчево    Р. Македонија


Лична карта на домот :

Домот на културата „Јане Сандански“  Пехчево , постои од 17.03.1975 година , а е создаден да ги : менаџира , артикулира и организира случувањата во областа на културата на територија на Општина Пехчево .

Домот на културата „Јане Сандански“ Пехчево од 01.07.2005 година според Законот за Култура има статут на локална установа .

Седиште на Домот на Културата е градот Пехчево , најисточна градска населба во некогашна СФР Југославија , а денес во Р.Македонија , на идеални 1000 метри надморска височина .

ДК „Јане Сандански“ е културна институција финансирана од буџетот на Министерство за Култура на Р.Македонија , отворена за соработка со сите институции од областа на : културата , образованието , и науката ,НВО – секторот како и сите други , правни , државни и приватни меѓународни субјекти .

Контакти :

ОУДК „ Јане Сандански “ Пехчево ул.Маршал Тито бб , 2326 Пехчево , Р.Македонија

Тел. ++ 389 (0)33 441-128            моб. 00 389 (0)71 398-923

e-mail : dksandanski@yahoo.com

Лице за контакти : Страшо Андоновски – актуелен директор на ОУДК „ Јане Сандански “ Пехчево.


Програма за развој на културата во Општина Пехчево за период од 2013 – 2017


       Содржина 

1.Визија:
                         
Домот на културата „Јане Сандански“ во координација со другите општински институции да прерасне во главен двигател и водечки аниматор на креативни културни активности , и медиум за културно творештво еднакво достапно за жителите на Општина Пехчево и сите добронамерни гости.

2.Мисија:
                  
Остварување на единствената цел . Излез од летаргичноста и анонимноста во која години наназад се наоѓа Општина Пехчево . Креирање на сопствен и препознатлив бренд .

3.Проекти со минлив/менлив и забавен карактер:
                          
 Реализирање на разни манифестации , промоции , изложби и други културни содржини за релаксирање и збогатување на секојдневниот живот на граѓаните на Општина Пехчево и пошироко .

4.Проекти од трајни вредности:
                           
 Реконструкција , проектирање и  изградба на трајни архитектонски градби и уметнички инсталации . Рехабилитација на веќе постоечки објекти . Поставка на уметнички колонии и музеи . Содржини заради кои ќе вреди да се живее и престојува во Општина Пехчево .