понедељак, 02. јун 2014.

Играорната група пред ДК„Јане Сандански“Пехчево на фестивалот Традиционални Ѓурѓовденски обичаи песни и ора 2014 Оризари Р.Македонија

слики / месец мај 2014 година