понедељак, 20. мај 2013.

Информации од увид на локации од шумскиот парк Равна рекаИнформации од увид на локации од шумскиот парк 
„ Равна река “

Фактичка состојба од увид на лице место извршена од Страшо Андоновски и Звонко Каракашевски


Локалитет : Горска порта „ Конар “
Поправка на капија . Заштита со садолин на капија и летниковец .Хорти културно уредувуње и чистење
Нова инвестиција : Довод на вода и изработка на чешма .


Локалитет : „ Ферчов кладенец “
Хорти културно уредување и чистење.Садолинска заштита на летниковец , маса и клупи .
Нова инвестиција : Надворешна подлога за постојната маса и клупи и изработка на две нови маси и четири  клупи .Локалитет : „ Спиковски водопади “
Хорти културно уредување и чистење . Поправка на постојните патеки , басамаци и ракофати . Поправка и уредување на местата за одмор . Поправка на постојниот летниковец .
Нова инвестиција : Камено – бетонска основа на постојниот летниковец на почетокот на водопадите .Локалитет : „ Црндолски водопади “
Хорти културно уредување и чистење . Поправка на постојните патеки ,басамаци , и ракофати .Садолинска заштита на постојниот летниковец ,маса и клупи .
 Нова инвестиција : Трајно зафаќање и изработка на две чешми .Надворешна бетонско-камена основа за постојните маси и клупи . Изработка на две маси и четири клупи во постојниот летниковец . Изработка на две клупи кај чешмите и една кај самиот водопад . Бетонско – камена основа на постојниот летниковец на почетокот на водопадите . Дислокација на вецето кај капијата на почетокот на водопадите . Осмислување и реализирање на други придружни содржини.


Локалитет : „ Равна река “
Хорти културно уредување и чистење . Поправка на постоечките клупи и маси и нивна садолинска заштита .Поправка и садолинска заштита на детските кули .Поправка на постоечките огништа .Санација на санитарниот чвор .Садолинска заштита на оградата и капиите .
 Нова инвестиција : Камено-бетонска основа на постојниот летниковец . Изградба на нов летниковец  поставен на темелите и ѕидовите на стариот магацин . Хорти културно уредување на неговата околина .


Локалитет : „ Требоморски слив “
 Хорти културно уредување и чистење .
Нова инвестиција : изработка и поставување на една маса и две клупи .Локалитет : „ Дебел рид “
 Хорти културно уредување и чистење .Поправка на патеки , басамаци и ракофати .Санација на мостови и огради . Поправка на чешми и веце .
 Нова инвестиција : изработка и поставување на маси и клупи на три локации .


Локалитет : Летниковец „ Скокото “
Хорти културно уредување и чистење.Садолинска заштита на летниковец и вецето .Рехабилитација на захфатот на постоечката чешма .
Нова инвестиција : камено – бетонска основа на постоечкиот летниковец .

Локалитет : „ Лутачки – Жтачки водопади “
 Хорти културно уредување и чистење . Поправка на постоечките клупи и маси .
Нова инвестиција : Изработка и поставување на една маса и две клупи

 
Нова инвестиција : За сите локалитети е потребно изработка и поставување на соодветни и адаптабилни на просторот корпи за отпадоци .

Информацијата ја изработил Директорот на Домот на Културата „ Јане Сандански “ – Пехчево
Страшо Андоновски и е доставена до градоначалникот на Општина Пехчево г-ин Игор Поповски .
Со почит :
  Страшо Андоновски
         Пехчево                                                                                                                                                                                                                                                                       20 мај 2013 година